متن ماده ۲ با عنوان "زمان مورد توافق" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

زمان انجام پروژه بر اساس مشخصات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر و وابسته به لیست قیمت ارائه شده در آدرس https://pars-mc.com/services/projects می باشد.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵