متن ماده ۱ با عنوان "موضوع توافقنامه" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

موضوع مورد توافق عبارت است از ارائه خدمات نرم افزاری با مشخصات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر که از این پس پروژه مورد توافق نامیده می شود.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵