متن ماده ۶ با عنوان "تعهدات کارفرما" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

الف) کارفرما متعهد می گردد مبالغ مشخص شده در ماده ۳ توافقنامه حاضر را در زمان های تعیین شده و به صورت کامل به حساب پیمانکار واریز نماید.

ب) کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد خواسته شده در ماده ۴ توافقنامه حاضر را نهایتا تا ۲ روز کاری پس از عقد توافقنامه به پیمانکار تحویل نماید.

ج) کارفرما متعهد است که پس از اتمام کار و اعلام آن توسط پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری کلیه نظرات نهایی خود را به صورت رسمی به پیمانکار اعلام نموده و در صورت عدم اعلام، پیمانکار پروژه مورد توافق را مورد قبول کارفرما تلقی کرده و آن را به همان صورت جهت تحویل نهایی به کارفرما ارسال خواهد نمود.

د) بر اساس این توافقنامه از کلیه محصولات ارائه شده تنها یک نسخه به کارفرما فروخته شده و کارفرما متعهد می شود از ارائه هرگونه دسترسی غیر به سورس نرم افزار و یا تکثیر محصولات ارائه شده به غیر و همچنین فروش و یا نصب غیر مجاز آن (بدون کسب اجازه رسمی از پیمانکار) حتی به طور رایگان به هر صورت (سهوا یا عمدا) خودداری نموده و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد پیمانکار می تواند بنا به تشخیص خود ضرر و زیانهای وارده را محاسبه و به عنوان جریمه از کارفرما مطالبه نماید.

ن) کارفرما متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط پیمانکار اعم از نامهای کاربری و رمزهای عبور ارائه شده به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵