متن ماده ۹ با عنوان "حل اختلاف فی مابین" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

هرگاه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از طریق مذاکره رفع نمایند، موضوع از طریق مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حل و فصل خواهد شد و رای صادره توسط محاکم و مراجع مذکور پس از قطعیت قابل اجرا خواهد بود.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵