متن ماده ۸ با عنوان "شرایط فسخ توافقنامه" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

توافقنامه فوق پس از به تائید رسیدن توسط طرفین به جز در مواردی چون عدم رعایت تعهدات هر یک از طرفین تنها در صورت توافق مجدد قابل فسخ بوده و در غیر این صورت طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند.

در صورت فسخ توافقنامه به دلیل عدم رعایت تعهدات فی مابین توسط کارفرما، پیمانکار هیچ تعهدی از اجرای تعهدات خود نداشته و کارفرما موظف است کلیه مبالغ مورد توافق را تماما به پیمانکار پرداخت نماید.

در صورت فسخ توافقنامه به دلیل عدم رعایت تعهدات فی مابین توسط پیمانکار، کارفرما هیچ تعهدی از پرداخت وجه به پیمانکار نداشته و پیمانکار موظف است در صورت اخذ وجه کلیه مبالغ دریافت شده را تماما به کارفرما پرداخت نماید.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵