این قرارداد در تاریخ صدور فاکتور مربوطه فی مابین کارفرما با اطلاعات مندرج در قسمت خریدار از یک سوی و آقای علی حقیقت جو که از این پس پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد گردید:

ماده ۱) موضوع قرار داد:

موضوع قرار داد عبارت است از ارائه خدمات نرم افزاری با مشخصات مندرج در ماده ۴ قرارداد حاضر که از این پس پروژه نامیده می شود.

ماده ۲) زمان قرارداد :

زمان انجام پروژه بسته خدمات انتخابی متغییر است که مدت زمان پیاده سازی و ارائه هر یک از خدمات در توضیحات همان خدمت در وب سایت قابل روئیت می باشد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما:

برابر است با مبلغ درج شده در فاکتور صادره که کارفرما مبالغ فوق را در تاریخ های مقرر به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۶۴۹۸۶۴۱ بنام پیمانکار واریز و رسید پرداختی خود را به ایمیل ایشان ارسال می نماید.

  • تبصره: هیچ گونه کسوراتی از قبیل بیمه و مالیات بر عهده پیمانکار نمی باشد.

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد قرارداد: بر اساس کلیه جزئیات ذکر شده در فاکتور که می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) نام و موضوع پروژه:

ب) آدرس دسترسی به پروژه:

ج) جزئیات میزبانی محتویات پروژه:

د) سیستم مدیریت محتوا:

س) قابلیت ها و امکانات (ماژولهای سیستم):

ن) قالب ظاهری:

و) خدمات بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO):

هـ) لیست کلمات کلیدی جهت بهینه سازی (SEO):

ی) توضیحات تکمیلی:

مقرر شد موارد زیر مطابق با بند ب از ماده ۶ به پیمانکار ارائه می گردد:

  • عناوین و محتوای صفحات اصلی سایت
  • ترتیب بندی منو ها
  • لوگو
  • تصاویر اسلاید شو
  • بنرهای درون صفحات و...
  • دسته بندی و محتوای اخبار، مقالات و محصولات جهت انتشار در وب سایت (حداکثر تا ۶ عدد)

ماده ۵) شرایط قراداد :

الف) کلیه مکاتبات فی مابین که در طول پروژه صورت می پذیرد می بایست صرفا از طریق یکی از روشهای ذیل صورت پذیرد :

الف/۱) قرارداد حاضر
الف/۲) کلیه مکاتبات فی مابین طرفین که بصورت کتبی بین طرفین مبادله می گردد.

الف/۳) کلیه مکاتبات فی مابین طرفین که از طریق ایمیل بین طرفین مبادله می گردد.

ب) در صورت درخواست کارفرما به خدماتی مضاف بر موارد مندرج در قرارداد، پیمانکار در صورت صلاحدید و بنا به توافق طرفین حق الزحمه مربوطه را به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد نمود.

ج) از آنجا که محتوای پروژه موضوع قرارداد توسط کارفرما و یا طبق تقاضا و نظارت ایشان درج می گردد، پیمانکار در قبال محتوای مندرج در آن هیچ گونه تعهدی اعم از مادی و معنوی نخواهد داشت.

د) از آنجا که پروژه موضوع قرارداد به صورت خام تحویل کارفرما می گردد، پیمانکار در قبال درج محتوا در آن هیچ گونه مسئولیتی نداشته و صرفا بین ۱ الی ۶ مطلب جهت تست و تحویل کارآیی پروژه و همچنین نمایش صحیح قالب در آن به صورت آزمایشی منتشر نموده که تنها جنبه آزمایشی داشته و به محض تحویل پروژه به کارفرما توسط ایشان قابل حذف و یا ویرایش می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این قرارداد (تعهدات مندرج در ماده ۴ و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات تولید و یا مدیریت محتوای قابل ارائه استفاده نماید.)

ن) مسئولیت اخذ هرگونه مجوز قانونی جهت فعالیت کارفرما بر روی پروژه مورد قرارداد شامل اخذ نماد الکترونیک، تائید وزارت ارشاد (ساماندهی)، درگاه بانکی، پروانه کسب، کد اقتصادی و... بر عهده کارفرما خواهد بود.

و) پیمانکار می تواند در پائین (Footer) صفحات پروژه مذکور نام و اطلاعات تماس خود را به عنوان طراح و توسعه دهنده پروژه درج نماید.

هـ) در صورت سفارش ثبت دامنه توسط کارفرما، دامنه یا دامنه های فوق به صورت پیش فرض با اطلاعات پیمانکار ثبت می شوند (مگر اینکه از سوی کارفرما روالی به غیر از این اعلام شده باشد)؛ که جهت ثبت دامنه های ملی (.ir) با اطلاعات صاحب امتیاز، کافرما می بایست ابتدا در سایت ایرنیک (nic.ir) ثبت نام نموده و شناسه نیک هندل خود را در هنگام سفارش اعلام نموده و جهت ثبت دامنه های بین المللی (.com, .org, .net, .info ,…) با مشخصات صاحب امتیاز، کافرما می بایست در هنگام سفارش اطلاعات لازم از جمله نام و نام خانوادگی، نام سازمان، آدرس ایمیل، آدرس کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه (همگی به انگلیسی و در کشوری که شامل تحریم های بین المللی نباشد) را اعلام نماید.

ی) تهیه بسترهای لازم و ابزارهای مورد نیاز جهت راه اندازی و پیاده سازی پروژه مورد قرارداد اعم از فضای میزبانی (Host) و آدرس اینترنتی (Domain) و یا سرور میزبان به همراه اتصالات اینترنت و Static IP Address بر عهده کارفرما می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این قرارداد (تعهدات مندرج در ماده ۴) و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات ثبت دامنه و یا میزبانی قابل ارائه استفاده نماید.

ماده ۶) تعهدات کارفرما :

الف) کارفرما متعهد می گردد مبالغ مشخص شده در ماده ۳ قرارداد حاضر را در زمان های تعیین شده و به صورت کامل به حساب پیمانکار واریز نماید.

ب) کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد خواسته شده در ماده ۴ قرارداد حاضر را نهایتا تا ۲۴ ساعت پس از عقد قرارداد به پیمانکار تحویل نماید.

ج) کارفرما متعهد است که پس از اتمام کار و اعلام آن توسط پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کلیه نظرات نهایی خود را به صورت رسمی به پیمانکار اعلام نموده و در صورت عدم اعلام، پیمانکار پروژه مورد قرارداد را مورد قبول کارفرما تلقی کرده و آن را به همان صورت جهت تحویل نهایی به کارفرما ارسال خواهد نمود.

د) بر اساس این قرارداد از کلیه محصولات ارائه شده تنها یک نسخه به کارفرما فروخته شده و کارفرما متعهد می شود از ارائه هرگونه دسترسی غیر به سورس نرم افزار و یا تکثیر محصولات ارائه شده به غیر و همچنین فروش و یا نصب غیر مجاز آن (بدون کسب اجازه رسمی از پیمانکار) حتی به طور رایگان به هر صورت (سهوا یا عمدا) خودداری نموده و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد پیمانکار می تواند با توجه به دفعات تخلف نسبت به اخذ حداکثر تا ده برابر مبلغ قرارداد به عنوان جریمه اقدام نماید.

ن) کارفرما متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط پیمانکار اعم از نامهای کاربری و رمزهای عبور ارائه شده به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

ماده ۷) پشتیبانی :

الف) خدمات پشتیبانی عبارت است از کلیه اقداماتی که پیمانکار در جهت حل مشکلات بوجود آمده در خصوص پروژه انجام شده و اجزاء آن شامل سیستم مدیریت محتوا، کلیه ماژولها و صفحات قالب ارائه شده، به عمل می آورد.

ب) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد از صحت عملکرد پروژه انجام شده به کارفرما به طور رایگان پشتیبانی نموده و پس از اتمام آن، هزینه پشتیبانی سال دوم به مبلغ ۱۰% از قیمت تمام شده قرارداد و برای سالهای بعد از آن، هر سال ۵/۲% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.

ج) در مدت زمانی که نرم افزار تحت پشتیبانی پیمانکار می باشد، کارفرما دسترسی به سرور میزبان (هاست) حاوی سورس نرم افزار، بانک اطلاعاتی و حتی مدیر کل سیستم مدیریت محتوا (مگر مشروط به اجازه رسمی پیمانکار) را در اختیار نخواهد داشت و تنها دسترسی ویرایشگر آن هم برای مدیریت وب سایت شامل محتوا، مطالب، مقالات، نظرات، محصولات و... توسط پیمانکار به کارفرما ارائه می شود.

د) در صورت دسترسی کارفرما به سرور میزبان (هاست) و یا مدیر کل سیستم مدیریت محتوا، چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.

ماده ۸) شرایط فسخ قرارداد :

قرارداد فوق پس از به امضاء رسیدن طرفین به جز در مواردی چون عدم رعایت تعهدات طرفین و اجرای مفاد قرارداد (آن هم به طور کامل، صحیح و در موعد مقرر)، قابل فسخ نبوده و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند.

ماده ۹) ضمانت اجرای عدم پرداخت مبلغ قرارداد :

در صورت عدم پرداخت کارفرما نسبت به مبالغ معین شده، پیمانکار از ارائه پروژه به کافرما خودداری نموده و مبالغ دریافت شده را نزد خود نگه خواهد داشت. همچنین کارفرما مکلف است به ازای هر ماه دیرکرد ۲۰% از مبلغ کل قرارداد را مازاد بر مبالغ معین شده به عنوان جریمه به پیمانکار بپردازد.

ماده ۱۰) حل اختلاف فی مابین :

هرگاه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از طریق مذاکره رفع نمایند، موضوع از طریق مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حل و فصل خواهد شد و رای صادره توسط محاکم و مراجع مذکور پس از قطعیت قابل اجرا خواهد بود.

- قرارداد فوق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم گردیده است، لذا کلیه مفاد آن بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها جاری و لازم الاجرا میباشد.

سئوال دارید؟ کارشناسان ما همواره پاسخگوی شما هستند.

   ارتباط از طریق نرم افزار پیام رسان واتس آپ