الف) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد از صحت عملکرد محصولات نرم افزاری ارائه شده به کارفرما به طور رایگان پشتیبانی نموده که پس از اتمام آن، در صورت توافق طرفین، هزینه پشتیبانی سال بعد به مبلغ ۱۰% از قیمت تمام شده قرارداد حاضر و برای سالهای بعد، هر سال ۵/۲% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.

ب) چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.

سئوال دارید؟ کارشناسان ما همواره پاسخگوی شما هستند.